اعداد به زبان لاتین

اعداد به زبان لاتین

املا و تلفظ اعداد در لاتين

اعداد به زبان لاتین ، اکثریت قریب به اتفاق زندگی روزمره ما را اشغال می کند. حتی هنگام صحبت با افراد دیگر. ما باید از آن در بسیاری از زمینه ها مانند شماره تلفن ، مقدار پول ، تاریخ و غیره استفاده کنیم. علاوه بر دانستن شماره ها ، داشتن لهجه مناسب نیز مهم است. به همین دلیل ما باید اعداد را با لهجه صحیح یاد بگیریم.

به منظور یادگیری لاتين اعداد به سریع ترین روش ، شما باید با خواندن و گوش دادن به اعدادی که ما یکی یکی به شما ارائه می دهیم تمرین کنید. همچنین می توانید محتوای ویدئویی را که آماده کرده ایم دنبال کرده و گوش دهید تا بتوانید به راحتی اعداد را یاد بگیرید. در نتیجه گوش دادن مداوم ، شما لاتين اعداد را در مدت زمان بسیار کمی یاد خواهید گرفت!

اعداد به زبان لاتین و تلفظ آنها یکی از مهمترین مواردی است که باید در ابتدا برای آموزش زبان لاتين یاد گرفته شود. به همین دلیل ، برای اینکه بتوانید آموزش زبان را به درستی انجام دهید ، باید خیلی خوب یاد بگیرید.

در زیر اعداد به زبان لاتین از 1 تا 100 برای شما آورده شده است. با دنبال کردن مرتب اعداد هر روز ، به لطف ویدیویی که برای شما آماده کرده ایم می توانید به راحتی آموزش زبان خود را تقویت کنید

0
nihil
صفر
1
ūnus
یک
2
duo
دو
3
trēs
سه
4
quattuor
چهار
5
quīnque
پنج
6
sex
شش
7
septem
هفت
8
octō
هشت
9
novem
نه
10
decem
ده
11
ūndecim
یازده
12
duodēcim
دوازده
13
trēdecim
سیزده
14
quattuordecim
چهارده
15
quīndecim
پانزده
16
sēdecim
شانزده
17
septendecim
هفده
18
duodēvīgintī
هجده
19
ūndēvīgintī
نوزده
20
vīgintī
بیست
21
vīgintī ūnus
بیست و یک
22
vīgintī duo
بیست و دو
23
vīgintī trēs
بیست و سه
24
vīgintī quattuor
بیست و چهار
25
vīgintī quīnque
بیست و پنج
26
vīgintī sex
بیست و شش
27
vīgintī septem
بیست و هفت
28
vīgintī octō
بیست و هشت
29
vīgintī novem
بیست و نه
30
trīgintā
سی
31
trīgintā ūnus
سی و یک
32
trīgintā duo
سی و دو
33
trīgintā trēs
سی و سه
34
trīgintā quattuor
سی و چهار
35
trīgintā quīnque
سی و پنج
36
trīgintā sex
سی و شش
37
trīgintā septem
سی و هفت
38
trīgintā octō
سی و هشت
39
trīgintā novem
سی و نه
40
quadrāgintā
چهل
41
quadrāgintā ūnus
چهل و یک
42
quadrāgintā duo
چهل و دو
43
quadrāgintā trēs
چهل و سه
44
quadrāgintā quattuor
چهل و چهار
45
quadrāgintā quīnque
چهل و پنج
46
quadrāgintā sex
چهل و شش
47
quadrāgintā septem
چهل و هفت
48
quadrāgintā octō
چهل و هشت
49
quadrāgintā novem
چهل و نه
50
quīnquāgintā
پنجاه
51
quīnquāgintā ūnus
پنجاه و یک
52
quīnquāgintā duo
پنجاه و دو
53
quīnquāgintā trēs
پنجاه و سه
54
quīnquāgintā quattuor
پنجاه و چهار
55
quīnquāgintā quīnque
پنجاه و پنج
56
quīnquāgintā sex
پنجاه و شش
57
quīnquāgintā septem
پنجاه و هفت
58
quīnquāgintā octō
پنجاه و هشت
59
quīnquāgintā novem
پنجاه و نه
60
sexāgintā
شصت
61
sexāgintā ūnus
شصت و یک
62
sexāgintā duo
شصت و دو
63
sexāgintā trēs
شصت و سه
64
sexāgintā quattuor
شصت و چهار
65
sexāgintā quīnque
شصت و پنج
66
sexāgintā sex
شصت و شش
67
sexāgintā septem
شصت و هفت
68
sexāgintā octō
شصت و هشت
69
sexāgintā novem
شصت و نه
70
septuāgintā
هفتاد
71
septuāgintā ūnus
هفتاد و یک
72
septuāgintā duo
هفتادودو
73
septuāgintā trēs
هفتاد و سه
74
septuāgintā quattuor
هفتاد و چهار
75
septuāgintā quīnque
هفتاد و پنج
76
septuāgintā sex
هفتاد و شش
77
septuāgintā septem
هفتاد و هفت
78
septuāgintā octō
هفتاد و هشت
79
septuāgintā novem
هفتاد و نه
80
octōgintā
هشتاد
81
octōgintā ūnus
هشتاد و یک
82
octōgintā duo
هشتاد و دو
83
octōgintā trēs
هشتاد و سه
84
octōgintā quattuor
هشتاد و چهار
85
octōgintā quīnque
هشتاد و پنج
86
octōgintā sex
هشتاد و شش
87
octōgintā septem
هشتاد و هفت
88
octōgintā octo
هشتاد و هشت
89
octōgintā novem
هشتاد و نه
90
nōnāgintā
نود
91
nōnāgintā ūnus
نود و یک
92
nōnāgintā duo
نود و دو
93
nōnāgintā trēs
نود و سه
94
nōnāgintā quattuor
نود و چهار
95
nōnāgintā quīnque
نود و پنج
96
nōnāgintā sex
نود و شش
97
nōnāgintā septem
نود و هفت
98
nōnāgintā octō
نود و هشت
99
nōnāgintā novem
نود و نه
100
centum
صد