اعداد به زبان هندی

اعداد به زبان هندی

املا و تلفظ اعداد در هندی

اعداد به زبان هندی
0
शून्य
صفر
1
एक
یک
2
दो
دو
3
तीन
سه
4
चार
چهار
5
पाँच
پنج
6
छः
شش
7
सात
هفت
8
आठ
هشت
9
नौ
نه
10
दस
ده
11
ग्यारह
یازده
12
बारह
دوازده
13
तेरह
سیزده
14
चौदह
چهارده
15
पंद्रह
پانزده
16
सोलह
شانزده
17
सत्रह
هفده
18
अट्ठारह
هجده
19
उन्नीस
نوزده
20
बीस
بیست
21
इक्कीस
بیست و یک
22
बाईस
بیست و دو
23
तेईस
بیست و سه
24
चौबीस
بیست و چهار
25
पच्चीस
بیست و پنج
26
छब्बीस
بیست و شش
27
सत्ताईस
بیست و هفت
28
अट्ठाईस
بیست و هشت
29
उनतीस
بیست و نه
30
तीस
سی
31
इकतीस
سی و یک
32
बत्तीस
سی و دو
33
तैंतीस
سی و سه
34
चौतीस
سی و چهار
35
पैंतीस
سی و پنج
36
छ्त्तीस
سی و شش
37
सैंतीस
سی و هفت
38
अड़तीस
سی و هشت
39
उनतालीस
سی و نه
40
चालीस
چهل
41
इकतालीस
چهل و یک
42
बयालीस
چهل و دو
43
तैंतालीस
چهل و سه
44
चवालीस
چهل و چهار
45
पैंतालीस
چهل و پنج
46
छियालीस
چهل و شش
47
सैंतालीस
چهل و هفت
48
अ़ड़तालीस
چهل و هشت
49
उनचास
چهل و نه
50
पचास
پنجاه
51
इक्यावन
پنجاه و یک
52
बावन
پنجاه و دو
53
तिरपन
پنجاه و سه
54
चौवन
پنجاه و چهار
55
पचपन
پنجاه و پنج
56
छप्पन
پنجاه و شش
57
सत्तावन
پنجاه و هفت
58
अठ्ठावन
پنجاه و هشت
59
उनसठ
پنجاه و نه
60
साठ
شصت
61
इकसठ
شصت و یک
62
बासठ
شصت و دو
63
तिरसठ
شصت و سه
64
चौसठ
شصت و چهار
65
पैंसठ
شصت و پنج
66
छियासठ
شصت و شش
67
सड़सठ
شصت و هفت
68
अड़सठ
شصت و هشت
69
उनहत्तर
شصت و نه
70
सत्तर
هفتاد
71
इकहत्तर
هفتاد و یک
72
बहत्तर
هفتادودو
73
तिहत्तर
هفتاد و سه
74
चौहत्तर
هفتاد و چهار
75
पचहत्तर
هفتاد و پنج
76
छिहत्तर
هفتاد و شش
77
सतहत्तर
هفتاد و هفت
78
अठहत्तर
هفتاد و هشت
79
उन्यासी
هفتاد و نه
80
अस्सी
هشتاد
81
इक्यासी
هشتاد و یک
82
बयासी
هشتاد و دو
83
तिरासी
هشتاد و سه
84
चौरासी
هشتاد و چهار
85
पचासी
هشتاد و پنج
86
छियासी
هشتاد و شش
87
सत्तासी
هشتاد و هفت
88
अठ्ठासी
هشتاد و هشت
89
नवासी
هشتاد و نه
90
नब्बे
نود
91
इक्यानवे
نود و یک
92
बानवे
نود و دو
93
तिरानवे
نود و سه
94
चौरानवे
نود و چهار
95
पचानवे
نود و پنج
96
छियानवे
نود و شش
97
सत्तानवे
نود و هفت
98
अट्ठानवे
نود و هشت
99
निन्यानवे
نود و نه
100
एक सौ
صد

اعداد به زبان هندی ، اکثریت قریب به اتفاق زندگی روزمره ما را اشغال می کند. حتی هنگام صحبت با افراد دیگر. ما باید از آن در بسیاری از زمینه ها مانند شماره تلفن ، مقدار پول ، تاریخ و غیره استفاده کنیم. علاوه بر دانستن شماره ها ، داشتن لهجه مناسب نیز مهم است. به همین دلیل ما باید اعداد را با لهجه صحیح یاد بگیریم.

به منظور یادگیری هندی اعداد به سریع ترین روش ، شما باید با خواندن و گوش دادن به اعدادی که ما یکی یکی به شما ارائه می دهیم تمرین کنید. همچنین می توانید محتوای ویدئویی را که آماده کرده ایم دنبال کرده و گوش دهید تا بتوانید به راحتی اعداد را یاد بگیرید. در نتیجه گوش دادن مداوم ، شما هندی اعداد را در مدت زمان بسیار کمی یاد خواهید گرفت!

اعداد به زبان هندی و تلفظ آنها یکی از مهمترین مواردی است که باید در ابتدا برای آموزش زبان هندی یاد گرفته شود. به همین دلیل ، برای اینکه بتوانید آموزش زبان را به درستی انجام دهید ، باید خیلی خوب یاد بگیرید.

در زیر اعداد به زبان هندی از 1 تا 100 برای شما آورده شده است. با دنبال کردن مرتب اعداد هر روز ، به لطف ویدیویی که برای شما آماده کرده ایم می توانید به راحتی آموزش زبان خود را تقویت کنید