اعداد به زبان بوسنیایی

اعداد به زبان بوسنیایی

املا و تلفظ اعداد در بوسنیایی

اعداد به زبان بوسنیایی ، اکثریت قریب به اتفاق زندگی روزمره ما را اشغال می کند. حتی هنگام صحبت با افراد دیگر. ما باید از آن در بسیاری از زمینه ها مانند شماره تلفن ، مقدار پول ، تاریخ و غیره استفاده کنیم. علاوه بر دانستن شماره ها ، داشتن لهجه مناسب نیز مهم است. به همین دلیل ما باید اعداد را با لهجه صحیح یاد بگیریم.

به منظور یادگیری بوسنیایی اعداد به سریع ترین روش ، شما باید با خواندن و گوش دادن به اعدادی که ما یکی یکی به شما ارائه می دهیم تمرین کنید. همچنین می توانید محتوای ویدئویی را که آماده کرده ایم دنبال کرده و گوش دهید تا بتوانید به راحتی اعداد را یاد بگیرید. در نتیجه گوش دادن مداوم ، شما بوسنیایی اعداد را در مدت زمان بسیار کمی یاد خواهید گرفت!

اعداد به زبان بوسنیایی و تلفظ آنها یکی از مهمترین مواردی است که باید در ابتدا برای آموزش زبان بوسنیایی یاد گرفته شود. به همین دلیل ، برای اینکه بتوانید آموزش زبان را به درستی انجام دهید ، باید خیلی خوب یاد بگیرید.

در زیر اعداد به زبان بوسنیایی از 1 تا 100 برای شما آورده شده است. با دنبال کردن مرتب اعداد هر روز ، به لطف ویدیویی که برای شما آماده کرده ایم می توانید به راحتی آموزش زبان خود را تقویت کنید

0
nula
صفر
1
jedan
یک
2
dva
دو
3
tri
سه
4
četiri
چهار
5
pet
پنج
6
šest
شش
7
sedam
هفت
8
osam
هشت
9
devet
نه
10
deset
ده
11
jedanaest
یازده
12
dvanaest
دوازده
13
trinaest
سیزده
14
četrnaest
چهارده
15
petnaest
پانزده
16
šesnaest
شانزده
17
sedamnaest
هفده
18
osamnaest
هجده
19
devetnaest
نوزده
20
dvadeset
بیست
21
dvadeset i jedan
بیست و یک
22
dvadeset i dva
بیست و دو
23
dvadeset i tri
بیست و سه
24
dvadeset i četiri
بیست و چهار
25
dvadeset i pet
بیست و پنج
26
dvadeset i šest
بیست و شش
27
dvadeset i sedam
بیست و هفت
28
dvadeset i osam
بیست و هشت
29
dvadeset i devet
بیست و نه
30
trideset
سی
31
trideset i jedan
سی و یک
32
trideset i dva
سی و دو
33
trideset i tri
سی و سه
34
trideset i četiri
سی و چهار
35
trideset i pet
سی و پنج
36
trideset i šest
سی و شش
37
trideset i sedam
سی و هفت
38
trideset i osam
سی و هشت
39
trideset i devet
سی و نه
40
četrdeset
چهل
41
četrdeset i jedan
چهل و یک
42
četrdeset i dva
چهل و دو
43
četrdeset i tri
چهل و سه
44
četrdeset i četiri
چهل و چهار
45
četrdeset i pet
چهل و پنج
46
četrdeset i šest
چهل و شش
47
četrdeset i sedam
چهل و هفت
48
četrdeset i osam
چهل و هشت
49
četrdeset i devet
چهل و نه
50
pedeset
پنجاه
51
pedeset i jedan
پنجاه و یک
52
pedeset i dva
پنجاه و دو
53
pedeset i tri
پنجاه و سه
54
pedeset i četiri
پنجاه و چهار
55
pedeset i pet
پنجاه و پنج
56
pedeset i šest
پنجاه و شش
57
pedeset i sedam
پنجاه و هفت
58
pedeset i osam
پنجاه و هشت
59
pedeset i devet
پنجاه و نه
60
šezdeset
شصت
61
šezdeset i jedan
شصت و یک
62
šezdeset i dva
شصت و دو
63
šezdeset i tri
شصت و سه
64
šezdeset i četiri
شصت و چهار
65
šezdeset i pet
شصت و پنج
66
šezdeset i šest
شصت و شش
67
šezdeset i sedam
شصت و هفت
68
šezdeset i osam
شصت و هشت
69
šezdeset i devet
شصت و نه
70
sedamdeset
هفتاد
71
sedamdeset i jedan
هفتاد و یک
72
sedamdeset i dva
هفتادودو
73
sedamdeset i tri
هفتاد و سه
74
sedamdeset i četiri
هفتاد و چهار
75
sedamdeset i pet
هفتاد و پنج
76
sedamdeset i šest
هفتاد و شش
77
sedamdeset i sedam
هفتاد و هفت
78
sedamdeset i osam
هفتاد و هشت
79
sedamdeset i devet
هفتاد و نه
80
osamdeset
هشتاد
81
osamdeset i jedan
هشتاد و یک
82
osamdeset i dva
هشتاد و دو
83
osamdeset i tri
هشتاد و سه
84
osamdeset i četiri
هشتاد و چهار
85
osamdeset i pet
هشتاد و پنج
86
osamdeset i šest
هشتاد و شش
87
osamdeset i sedam
هشتاد و هفت
88
osamdeset i osam
هشتاد و هشت
89
osamdeset i devet
هشتاد و نه
90
devedeset
نود
91
devedeset i jedan
نود و یک
92
devedeset i dva
نود و دو
93
devedeset i tri
نود و سه
94
devedeset i četiri
نود و چهار
95
devedeset i pet
نود و پنج
96
devedeset i šest
نود و شش
97
devedeset i sedam
نود و هفت
98
devedeset i osam
نود و هشت
99
devedeset i devet
نود و نه
100
stotina
صد